Znak obce Přestavlky

Poplatek za komunální odpad

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů (dále jen komunální odpad) byl v obci Přestavlky zaveden na základě § 14 odst. 2 zákona č. 266/2015 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místních poplatcích ze dne 10. 12. 2018 stanovuje ohlašovací povinnost, vznik a zánik poplatkové povinnosti, sazbu poplatku, splatnost poplatku a osvobození a úlevy od poplatku ze psů.

Poplatník

je fyzická osoba, která:

  • má v obci trvalý pobyt nebo
  • má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Ohlašovací povinnost

Poplatník je povinen ohlásit obecními úřadu Přestavlky vznik i zánik poplatkové povinnosti do 15ti dnů ode dne jejího vzniku či zániku. Při ohlášení poplatkové povinnosti je poplatník povinen sdělit obecnímu úřadu Přestavlky další údaje jako jsou: příjmení, jméno, bydliště, doručovací adresu, evidenční či popisné číslo stavby sloužící k individuální rekreaci nebo parcelní číslo, pokud stavba evidenční či popisné číslo nemá.

Roční sazba poplatku

Roční sazba poplatku činí 500 Kč/poplatník

Splatnost poplatku za komunální odpad

Poplatek je splatný jednorázově do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

Poplatek za komunální odpad můžete uhradit:

  • hotově,
  • bankovním převodem na účet obce č. 1144473389/0800 (do poznámky uveďte účel platby a jméno poplatníka).

Formulář