Znak obce Přestavlky

Poplatek ze psů

 Místní poplatek ze psů byl v obci Přestavlky zaveden na základě zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 vymezující některé povinnosti držitele psa ze dne 13. 1. 2011 stanovuje ohlašovací povinnost, vznik a zánik poplatkové povinnosti, sazbu poplatku, splatnost poplatku a osvobození a úlevy od poplatku ze psů.

Poplatník a předmět poplatku

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem psa může být fyzická či právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Přestavlky. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Ohlašovací povinnost

Držitel psa je povinen ohlásit obecními úřadu Přestavlky vznik i zánik poplatkové povinnosti do 15ti dnů ode dne jejího vzniku či zániku. Ohlašovací povinnost mají i držitelé, kteří jsou od poplatku osvobozeni.

Roční Sazba poplatku

Roční sazba poplatku za psa je stanovena následujícím způsobem:

  • za prvního psa činí 50 Kč,
  • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele činí 75 Kč.

Splatnost poplatku za psa

Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

Poplatek za psa můžete uhradit:

  • hotově,
  • bankovním převodem na účet obce č. 1144473389/0800 (do poznámky uveďte účel platby a jméno poplatníka).

Osvobození od poplatku

  • osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkých zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,
  • osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu výše uvedených osob,
  • osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psi,
  • osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Formulář